Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia pod Żaglami Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  pod Żaglami zawiadamia, że
na podstawie §23¹ ust. 1 oraz ust. 5 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 21 maja 2015r. (czwartek) o godz. 18.00

w Restauracji Czeremcha w Trzemesznie (sala bankietowa)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
  6. Sprawozdanie merytoryczne zarządu z działalności za 2014 rok
  7. Sprawozdanie finansowe zarządu z działalności za 2014 rok  
  8. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności stowarzyszenia za rok 2014
  9. Przyjęcie stosownych uchwał:

- przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego stowarzyszenia za rok 2014

- przyznanie absolutorium zarządowi za rok 2014

11.Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie

 

 

Zarząd
Stowarzyszenia pod Żaglami

UWAGI:

1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21.05.2014 o godz. 19.00 bez względu na liczbę członków.