ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie Pod Żaglami zwane dalej stowarzyszeniem jest dobrowolnym
     i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowym.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
    Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz
    niniejszego statutu.

§2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków
    organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie 62-240;  
    ul. Piastowska 11.   
   

§4

1. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej jej
     członków, jednakże do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może
     zatrudniać pracowników albo zlecać określone zadania innym podmiotom.

2. Członkowie Stowarzyszenia, w tym Członkowie Zarządu mają prawo
    do wynagrodzenia jeżeli wykonują pracę w ramach realizacji programów
    finansowanych ze środków zewnętrznych.

§5

1. Stowarzyszenie jest organizacją non profit.

§6

1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych
     i międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami
     Stowarzyszeniami.

2. O przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji  krajowych, zagranicznych
     i międzynarodowych decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Stwarzanie warunków do uprawiania żeglarstwa sportowego, turystycznego
     i innych sportów wodnych.

2. Krzewienie wiedzy i etyki oraz zamiłowania do żeglarstwa sportowego,   
     turystycznego i innych sportów wodnych.

3. Propagowanie i przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego.

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działanie na rzecz rozwoju      
    sportu.

5. Ochrona dóbr kultury i tradycji.

6. Wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej
    tradycji.

7. Upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

8. Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

9. Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej prowadzącej do
    wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

10. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem
      sportów wodnych.

11. Działalność profilaktyczna, mająca na celu promocję i poprawę stanu zdrowia
      i  aktywnego stylu życia mieszkańców.

12. Działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci
      i młodzieży.

13. Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych
      i środowiskowych.

14. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami
      edukacyjnymi.

15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich
      aktywności, wyrównywania szans oraz integracji społecznej i zawodowej.
16. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
      zagrożonych wykluczeniem społecznym.

17. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

18. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

19. Działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej.

20. Promocja i organizacja wolontariatu.

§8

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

1. Współpracę i udział w realizacji programów PZŻ i innych organizacji w kraju,
    zagranicą  i międzynarodowych zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

2. Organizowanie rejsów, regat, spotkań, wystaw, pokazów, konferencji, sympozjów
     i seminariów.

3. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza   
    organizacja zimowego i letniego wypoczynku w tym organizacja wypoczynku

    w formach wyjazdowych, szkoły zielone, biała szkoła.

4. Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów
    ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań
    zmierzających do zapewnienia tej ochrony.

5. Pozyskiwanie środków na realizację rejsów oraz budowę bazy materialno –
    sprzętowej w tym floty jachtów i innego sprzętu pływającego.

6. Organizowanie kursów na stopnie żeglarskie, motorowodne i inne sporty wodne
    oraz kursów uzupełniających wiedzę i umiejętności żeglarskie, motorowodne i inne
    sporty wodne oraz z zakresu bezpieczeństwa na wodzie.

7. Propagowanie turystycznych walorów regionu.

8. Promowanie działań Stowarzyszenia poprzez prowadzenie serwisu internetowego.

9. Inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących ochrony zdrowia mieszkańców.

10. Działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych.

11. Organizowanie imprez publicznych takich jak: imprezy turystyczne, rekreacyjne,
      środowiskowe, zawodowe, młodzieżowe, służące realizacji celów
      Stowarzyszenia.

12. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za
      pośrednictwem środków masowego przekazu.

13. Organizowanie warsztatów edukacyjnych, prelekcji, wystaw, koncertów,
      seminariów, itp. o tematyce zbieżnej z celami Stowarzyszenia.

14. Współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami
      ponadgimnazjalnymi, uczelniami wyższymi, świetlicami socjoterapeutycznymi
      i wiejskimi oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w zakresie edukacji.

15. Współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu
      społecznemu.

16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację i integrację  
      społeczną oraz wspieranie działań związanych z rehabilitacją osób  
      niepełnosprawnych.

17. Promocja i profilaktyka życia bez nałogów.

18. Promocja i profilaktyka życia bez przemocy.

19. Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na udzielanie pomocy
      stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży.

20. Współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
      pozarządowymi działającymi w zakresie objęty celem Stowarzyszenia na
      poziomie krajowym i międzynarodowym.

21. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

22. Podtrzymanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój   
      świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej mieszkańców.

23. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz popularyzowanie obiektów
      zabytkowych.

24. Wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych odnoszących się do zagadnień
      zbieżnych z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

25. Opiniowanie i uczestnictwo w przygotowaniu aktów prawnych (na
      wszystkich szczeblach administracji publicznej) dotyczących zagadnień
      zbieżnych z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

26. Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawa dotyczących
      zagadnień zbieżnych z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

27. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów
      Stowarzyszenia.

§9

Stowarzyszenie współpracuje z innymi instytucjami społecznymi, których cele
i zadania są o podobnym charakterze, na warunkach określonych w przepisach prawnych powszechnie obowiązujących.

§10

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową jako działalność nieodpłatną i jako
    działalność odpłatną.

    Statutowa działalność nieodpłatna obejmuje działania wymienione w § 8 punktach

    nr 4, 5, 8, 10, 12, 19, 20, 21, 24, 25, oraz 26.

    Statutowa działalność odpłatna obejmuje działania wymienione w § 8 punktach

    nr 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 oraz 27.

2. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy  
     wyłącznie do realizacji celów statutowych lub zadań należących do sfery zadań  
     publicznych.

3. Działalność statutowa w formie odpłatnej i nieodpłatnej podlega rachunkowemu
    wyodrębnieniu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów

    i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo w Stowarzyszeniu

§11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.

§12

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§13

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających, uczestników
i honorowych.

§14

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
    czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe
    cele Stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia
    1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna działająca na terenie kraju lub
    poza jego granicami oraz osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub
    cudzoziemcem,  zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała
    na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa
    w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która za
    pisemną zgodą swego prawnego opiekuna oraz kierownictwa szkoły złoży wniosek
    do Zarządu Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
    w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla
    Stowarzyszenia.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd i rekomendacji 2 członków wprowadzających.

6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Zarząd, zwykłą większością głosów.

§15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym.

2. Wybierać i być wybieranymi do władz Zarządu.

3. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

5. Otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań.

6. Korzystania z urządzeń Stowarzyszenia.

7. Noszenia odznaki organizacyjnej.

§16

Członkom uczestnikom przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego, poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

§17

Członek zwyczajny jest obowiązany do:

1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Przestrzegania zasad etycznych.

4. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
    w Stowarzyszeniu.

§18

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
    wyborczego, posiada prawa określone w § 15 pkt. 2-4.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym –
    w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
    z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
    władz Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§19

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie.

3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez
    członka i uczestnika postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz
    Stowarzyszenia.

5. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek oraz uczestnik
    może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od otrzymania
    decyzji wraz z uzasadnieniem. Dostarczenie decyzji i uzasadnienia drogą
    przesłania wiadomości pocztą elektroniczną uznaje się za skuteczne.

6. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków
    wspierających i honorowych.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

§20

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik i Członek Zarządu są wybierani przez Walne
    Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Tajność głosowania może być uchylona
    zwykłą większości głosów Walnego Zebrania Członków.

4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie
    Członków w głosowaniu tajnym. Tajność głosowania może być uchylona zwykłą
    większości głosów Walnego Zebrania Członków.

5. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów
    – uprawnionych członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę
    na kandydowanie.

6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za swoją
    pracę.

§21

Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1. Upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 20 pkt. 2,
    uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego
    Członków, na którym Zarząd i Komisja Rewizyjna złoży sprawozdanie za okres
    kadencji i odbędzie się głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

2. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

3. Pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach.

4. Odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 10 członków
    Stowarzyszenia.

5. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym
    Zebraniu Członków, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu dotychczasowy
    Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych
    władz.

6. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej
    w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia.

§22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:,

            a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu za okres objęty sprawozdaniem,

d. wybór Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika oraz Członka Zarządu  

e. wybór Komisji Rewizyjnej,

f. odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

g. uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,

h. uchwalanie składek członkowskich,

i. rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku
             przewidzianym w § 19 pkt..3,

j. dokonywanie zmian w Statucie,

k. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

l. decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,

ł. decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych
   postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§23

1.     Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd
i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 22 ust. 2 pkt a, b, c.

2.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

3.     Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 19 pkt. 3 oraz
w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.

4.     Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:

a. Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

b. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30
            dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. b i c,

c. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
           w przypadkach i terminie określonym w pkt. 3.

5.    Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia o jego terminie i proponowanym porządku obrad na piśmie za potwierdzeniem odbioru nie później 14 dni przed tym terminem. Powiadomienie drogą przesłania wiadomości pocztą elektroniczną uznaje się za skuteczne.

6. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§24

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w 2 terminach, które nie mogą być   
    oddalone od siebie o mniej niż 1 godzinę. W pierwszym terminie uchwały 

    podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

    członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie podejmowane uchwały 

    są ważne bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia, z  

    zastrzeżeniem pkt. 3.

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów
    z zastrzeżeniem pkt. 3.

3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie
    Członków podejmujekwalifikowaną  większością głosów – 2/3 – przy    

    obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w pkt.
    3 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne
    Walne Zebranie Członków.

§25

1.     Zarząd składa się z 5 członków, w tym:

– Prezesa Zarządu,

– dwóch Wiceprezesów Zarządu

– Skarbnika

– Członka Zarządu

2.     Do kompetencji Zarządu należy:

a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

b. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

c. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

d. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

e. uchwalanie preliminarzy budżetowych,

f. podejmowanie decyzji w spawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego

        i ruchomego,

g. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

h. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

i. rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu,

            j. prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

§26

1.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu i obowiązują wszystkich członków Zarządu.

§27

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego

i sekretarza.

2.    Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.

3.    W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§28

1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. coroczna kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego  
         Zebrania Członków przez Zarząd, wydawanie zaleceń pokontrolnych
         Zarządowi i żądanie wyjaśnień,

b. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie
         udzielenia absolutorium Zarządowi,

c. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym

        w § 23 pkt. 4,

d. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§29

1.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

2.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§30

1.    Majątek stowarzyszenia pochodzi z wpłat członków, darowizn, dotacji, zapisów i spadków.

2.    Wysokość składki członkowskiej jest ustalana przez Walne Zebranie Członków.

3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być
    przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe
    winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane
    na to konto.

4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału
    każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad
    określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienie o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

5. Wszystkie dochody Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie
    mogą być podzielone między jego członków.

§31

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§32

1.    Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności zakresie składania oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2.    Zarząd może udzielać pełnomocnictw do działania w konkretnych sprawach Stowarzyszenia, w tym do udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

§32a

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
    Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub
    pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim
    albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
    pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
    związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
    bliskimi”,

2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
    pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
    osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub   
    na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
    pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
    osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
    celu organizacji,

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
    uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy
    oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§33

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
    Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej
    większości głosów – 2/3 – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
    głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
    przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
    umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia

    określonego w § 23 pkt. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
    określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku
    Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie
    uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
    7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§34

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejonowego.

Trzemeszno 15.11.2012r.